TURINYS

 

1.     Apie programą finas. 3

2.     Programos valdymas. 3

3.     PRADINIAI NUSTATYMAI 3

3.1.      Apyskaitiniai periodai 5

3.2.   Šablonų nustatymas. 5

3.3.      Žurnalų nustatymai 6

3.4.      Klasifikatorių numeracija. 6

3.5.      Pradiniai likučiai 6

4.     DIDŽIOJI KNYGA.. 9

4.1.      Sąskaitų planas. 9

4.2.       Sąskaitų apyvarta. 10

4.3.       Bendrasis žurnalas. 10

4.4.     Kasos pajamų/išlaidų orderis. 12

4.5.      Didžiosios knygos ataskaitos. 14

5.    PIRKIMŲ VALDYMAS. 15

5.1.   Tiekėjo kortelė. 15

5.2.      Pirkimo sąskaita. 15

5.2.1.     Elektroninio dokumento pridėjimas prie sąskaitos. 22

5.3.      Mokėjimas tiekėjams. 22

6.     PARDAVIMŲ VALDYMAS. 27

6.1.      Pirkėjų kortelės. 27

6.2. Pardavimo sutartys. 28

6.3. Pardavimo užsakymai 29

6.4. Pardavimo sąskaita. 30

6.5. Pirkėjų mokėjimai 32

6.5.1. Sąskaitų apmokėjimas. 33

6.5.2. Išankstinis mokėjimas. 35

6.5.3. Sąskaitų ir mokėjimų sudengimas. 35

7. ATSARGŲ VALDYMAS. 37

7.1. Prekių kortelės. 37

7.2. Prekių pajamavimas. 38

7.3. Prekių nurašymas. 39

7.4. Prekių perdavimas tarp sandėlių. 41

8.     Ilgalaikis turtas. 43

8.1. Ilgalaikio turto kortelė. 43

8.2. Draudimo kortelė. 44

8.3. Nusidėvėjimo skaičiavimas. 45

9. ADMINISTRAVIMAS. 47

9.1. Įmonės logotipas sąskaitoje faktūroje. 47

9.2. Panaikinti dokumentai 47

9.3. Valiutos koregavimas. 48

9.4. Vartotojai 48

10.      DARBAI IR UŽDUOTYS. 51

11. PATARIMAI VARTOTOJUI 51

11.1. Kaip panaikinti internetinius adresus iš spausdinamų ataskaitų. 51

 

 

 

 

1.Apie programą finas

Finas.lt – moderni, debesų technologijomis paremta buhalterinės apskaitos programa.

Programos nereikia instaliuoti vartotojo kompiuteryje. Prie jos galima prisijungti naudojant interneto naršykles: „Chrome“, „Mozilla“.

2. Programos valdymas

Programos valdymas intuityvus ir kartojasi visuose languose. Langų valdymo panelės reikšmės:

 

Taip pat spustelėjus ant stulpelio pavadinimo programa išrušiuos dokumentus didėjančia arba mažėjančia tvarka.

3. PRADINIAI NUSTATYMAI

Programos nustatymuose įvedama pagrindinė įmonės įnformacija:

  • Įmonės rekvizitai,
  • Priskiriamos didžiosios knygos sąskaitos tiekėjams, pirkėjams ir atsargoms,
  • Nustatomi vartotojai,
  • Nustatomi apskaitos šablonai;

 

Įmonės rekvizitai:

 

Pasirinkus koretelę „Papildymas“ galima nustatyti didžiosios knygos sąskaitų naudojimą atsargų pajamavime ir nurašyme ir valiutos teigiamo ir neigiamo poveikio buhalterines sąskaitas.

 

3.1.   Apyskaitiniai periodai

Pasirinkus meniu punktą „Apyskaitinai periodai“, atsidaro langas, kuriame galima peržiūrėti aktyvius periodus ir juos užrakinti ar atsidaryti naujus metus.

Dėmesio. Uždarytame apyskaitiniame periode negalimas dokumentų taisymas ir naikinimas (esant būtinybei apyskaitinius periodus galima atidaryti).

 

3.2.   Šablonų nustatymas

Programoje „šablonai“ naudojami periodinėms, nuolat pasikartojančioms operacijų korespondencijoms įvesti.

Pasirinkus meniu punktą „Šablonų nustatymas“ atsidariusiame lange matome visus sukurtus šablonus, juos galime naikinti, redaguoti ar kurti naujus. Šablonai skirti nuolat besikartojančių korespondencijų greitesniam įvedimui.

Paspaudus mygtuką „Naujas“ iššokusiame lange reikia užpildyti informaciją, kuri reikalinga naujo šablono sukūrimui.

3.3.   Žurnalų nustatymai

Programoje „žurnalai“ naudojami vartotojams susikurti individualius žurnalus, kuriuose jie turi galimybę susivesti savo dokumentus (pvz. pardavimo sąskaitas faktūras, mokėjimus ir t.t.) Tai ypač svarbu su programa dirbant  keliolikai vartotojų. Tokiu būdu jie turi galimybę atsirinkti savo suvestus dokumentus.

Pasirinkus meniu punktą „Žurnalų nustatymai“, atsidariusiame lange galime peržiūrėti esamus žurnalus, juos redaguoti ar kurti naujus.

Paspaudus mygtuką “Naujas” atsidaro langas, kuriame reikia supildyti visą reikalingą informaciją žurnalo sukūrimui.

3.4.   Klasifikatorių numeracija

Programoje yra galimybė automatiškai numeruoti klasifikatorius: tiekėjų, pirkėjų, atsargų ir k.t. korteles.

Tam tikslui naudojamas klasifikatorių žurnalas.

Pasirinkus meniu punktą „Klasifikatorių numeracija“ atsidariusiame lange galime pamatyti, visas sukurtas numeracijas, kurios skirtos automatiškai numeruoti dokumentus.

Norint sukurti naują numeraciją, reikia spausti mygtuką “Naujas” atsidariusiame lange užpildyti reikiamus laukus ir spausti mygtuką “Išsaugoti”

3.5.   Pradiniai likučiai

Programoje yra numatytas greitas pradinių likučių įvedimas: didžiosios knygos, tiekėjų, pirkėjų. Taip pat yra galimybė likučius perkelti iš Excel šablonų.

Didžiosios knygos likutis

Įvedame datą, dokumento numerį, suvedame debeto ir kredito likučius ir spaudžiame

Užbalansinių sąskaitų likučius galima įvesti atskiru dokumentu. Kredito pusės registravimui reikia pasidaryti tarpinę DK sąskaitą, pvz. 0510001 – „Tarpinių operacijų per užbalansį registravimas“.

 

Tiekėjų pradinis likutis

Tiekėjų pradinio likučio įvedimui atsidaro langas su visomis tiekėjų kortelėmis. Lentelės viršuje įsirašome dokumento Nr. Datą, pasirenkama reikiama tiekėjų skolos sąskaita ir nurodomas turinys. Likučių sumas reikia įrašyti į Debeto ar Kredito puses prie reikiamų Tiekėjų. Dokumentas išsaugomas.

 

Pirkėjų pradinis likutis

 

Pirkėjų pradinis likutis vedamas lygiai taip pat kaip ir tiekėjų.

 

 

Pradinių likučių perkėlimas iš Excelio

Programoje numatyta pradinius likučius įkelti iš paruoštų Excel šablonų. Įkelti galima tiekėjų, pirkėjų korteles ir skolą, atsargų korteles ir likučius.

 

 

4. DIDŽIOJI KNYGA

4.1.   Sąskaitų planas

Diegiant sistemą pateikiamas pavyzdinis sąskaitų planas. Vartotojas turi galimybę jį pasipildyti ar pakoreguoti. Spausti mygtuką Sąskaitų planas.

Atsidaro pavyzdinis sąskaitų planas. Naujos sąskaitos įvedimui, reikia spausti mygtuką.

Įrašoma sąskaita, pavadinimas, priskiriamas sąskaitos tipas pagal sąskaitą (Banko (kasos) sąskaita, tiekėjų sąskata, pirkėjų sąskaita, PVM gautinas, PVM mokėtinas). Jeigu tai suminė sąskaita, reikia uždėti varnelę, kad tai grupinė sąskaita. Jeigu sąskaita registravimo –detali, tada jokių varnelių žymėti nereikia. Spausti mygtuką Išsaugoti.

Esamos sąskaitos koregavimui, pažymėjus reikiamą sąskaitą spausti mygtuką.  Taisyti galima sąskaitos pavadinimą, sąskaitos tipą ir sąskaitos požymį grupinė ar detali. Jeigu negeras sąskaitos numeris, tada reikia spausti mygtuką.

Esamos sąskaitos naikinimui, pažymėjus reikiamą sąskaitą spausti mygtuką . Jeigu bus užregistruotos operacijos su naikinama sąskaita, tada programa naikinti neleis.

4.2.   Sąskaitų apyvarta

Atsidariusiame lange galime matyti einamojo laikotarpio sąskaitų apyvartą: sąskaitos likutį pradžiai, debeto ir kredito apyvartas, likutį pabaigai. Jeigu reikia galima pasižiūrėti sąskaitos įrašus, paspaudus mygtuką .

 

4.3.   Bendrasis žurnalas

 

Bendrasis žurnalas naudojamas įvairioms operacijoms registruoti, pvz.: atlyginimų priskaitymams, atlyginimų išmokėjimams, mokesčių priskaitymams, apmokėjimams, finansavimo gavimo įvedimui, antrinių įrašų įvedimui, užbalansinių sąskaitų įvedimui ir pan., kurių negalima įvesti nei prie pirkimų valdymo, nei prie pardavimų valdymo.

Spaudžiam meniu punktą 03.Bendrasis žurnalas

Pasirenkamas reikiamas žurnalas, spaudžiamas mygtukas Rinktis.

 

Naujo dokumento įvedimui į bendrąjį žurnalą spaudžiamas mygtukas .

Atsidariusiame lange įrašomas dokumento numeris, data, turinyje galima trumpai aprašyti vedamą operaciją, pvz. Draudimo priskaitymas.
Spaudžiame mygtuką 
. Pasirenkame šabloną, jeigu reikiamo nėra reikia susikurti naują šabloną (nurodyti pavadinimą, debeto ir kredito sąskaitas), įrašome sumą ir spaudžiame išsaugoti. Jeigu dokumentas yra baigtas, reikia uždėti varnelę Dokumentas užbaigtas ir spausti mygtuką .

 

 

Paspaudus mygtuką Didžioji knyga, matome didžiosios knygos įrašus.

 

 

Dokumento koregavimui, pažymėjus reikiamą dokumentą, spausti mygtuką

 

Dokumento  naikinimui, pažymėjus reikiamą dokumentą spausti mygtuką .

 

4.4.   Kasos pajamų/išlaidų orderis

 

Žurnalai naudojami kasos pajamų ir išlaidų dokumentams įvesti ir atspausdinti.

 

Pasirenkamas reikiamas orderis, spaudžiamas mygtukas Rinktis.

 

Naujo pajamų orderio įvedimui spaudžiamas mygtukas .

 

Pav. Kasos pajamų orderio langas

 

Pav. Kasos pajamų orderio spausdinimas

 

Užpildomi visi reikiami laukai, tokie kaip -dokumento Nr., galima įsivesti seriją per mygtuką, ir paskui rinktis nepanaudotą numerį, datą, debeto sąskaitą, įrašomas operacijos turinys.  Spaudžiame mygtuką , pasirenkamas reikiamas šablonas, spaudžiame Išsaugoti. Galima pasirinkti šablonų tiek, kiek reikia. Jeigu dokumentas yra baigtas, reikia uždėti varnelę Dokumentas užbaigtas ir spausti mygtuką .

Orderio atspausdinimui spaudžiamas mygtukas .

Naujo išlaidų orderio įvedimui viską reikia daryti taip pat, kaip pajamų orderio įvedimui, tik Paspaudus mygtuką Kasos žurnalas rinktis Kasos išlaidų orderis.

4.5.   Didžiosios knygos ataskaitos

Didžiosios knygos ataskaitos spausdinamos meniu punkte “Didžioji knyga”->”Ataskaitos”

 

 

5. PIRKIMŲ VALDYMAS

 

5.1.   Tiekėjo kortelė

Programoje numatyta galimybė susivesti tiekėjų rekvizitus, kontaktinius asmenis, banko duomenis, mokėjimo sąlygas ir k.t.

 

Tiekėjo kortelėje būtinai reikia nurodyti apskaitos grupę, nes kitu atveju tiekėjui, kurio kortelėje nebus priskirta apskaitos grupė, neleis užregistruoti pirkimo sąskaitos. Kuriant apskaitos grupę reikia nurodyti tiekėjo skolos sąskaitą.

5.2.   Pirkimo sąskaita

Programoje numatyta galimybė susivesti pirkimo sąskaitas, grąžinimus. Numatyta galimybė prie sąskaitos „prisekti“ elektroninius dokumentus pdf, excel ir k.t. formatais.

 

Pirkimo sąskaitų lange galima įvesti naujas pirkimo sąskaitas, jas peržiūrėti,  koreguoti ar naikinti. Jeigu reikia įvesti naują pirkimo sąskaitą, spaudžiamas mygtukas .

Jeigu reikia koreguoti pirkimo sąskaitą spaudžiamas mygtukas

Pirkimo sąskaitos panaikinimui spaudžiamas mygtukas

 

Vedant naują pirkimo sąskaitą  nurodomos pirktos prekės, ilgalaikis turtas ar paslaugos.

 

Norint, kad įvesti duomenys pirkimo sąskaitoje  užsiregistruotų į didžiąją knygą, tiekėjų skolas ar sandėlį būtina uždėti varnelę „dokumentas užbaigtas“.

 

 

 

Jeigu panaikinus iš dokumento įrašą, viršuje nepaspaudžiamas mygtukas  „saugoti“ ir uždaromas langas, tuomet programa panaikintą įrašą atstato automatiškai po 2  minJeigu tiekėjo kortelėje yra  uždėtas požymis  „mokesčių inspekcija“, tai atvirkštinio PVM suma šiai įstaigai yra rodoma kaip skola.

 

 

Užregistravus pirkimo sąskaitą su atvirkštiniu PVM, PVM suma keliauja tiekėjui, kurio kortelėje yra uždėtas požymis „mokesčių inspekcija“. O įsiskolinimas tiekėjui, iš kurio gavome sąskaitą,  mažėja to PVM suma.  Pvz. Pirktos prekės už 1000 eur, o PVM yra 210 eur. – bendra skola 1210 eur.  Kadangi naudotas atvirkštinis PVM (PVM sumą apmokame už tiekėją, dėl to PVM suma mokame tiesiogiai mokesčių inspekcijai.) tai bendra skola tiekėjui gaunasi: 1210 – 210=1000 eur ir atsiranda skola mokesčių inspekcijai  210 eur

 

Kai tiekėjai grąžina pinigus, operaciją programoje reikia vesti kaip išankstinį mokėjimą, tik sumą nurodyti su minuso ženklu.

 

 

 

Vedant pirkimo sąskaitą yra galimybė skolą tiekėjams užregistruoti kita valiuta. Norint užregistruoti pirkimo sąskaita kita valiuta galima tiekėjo kortelėje priskirti reikiamą valiutą arba valiutą parinkti pirkimo sąskaitos lange per mygtuką

 

 

Atsidariusiame lange į programą įvedama reikalinga valiuta. Įvedus į programą valiutą, reikia spausti mygtuką . Šiame lange spaudžiamas mygtukas . Programa automatiškai atnaujina pasirinktai dienai valiutos kursą iš nacionalinio banko duomenų bazės.

 

Įvedus į programą pirkimo sąskaitą su parinkta valiuta, programa šios sąskaitos sumą  į didžiają knygą užegistruoja nacionaline valiuta (t.y. eurais), o skolą tiekėjui registruoja pagal parinktą valiutą.

 

 

 

Darant tokios sąskaitos apmokėjimą, programa apmokėjimo lange taip pat atkelia apmokamą sumą pagal pasirinktą valiutą, o ne nacionalinę.

 

 

Atlikus pirkimo sąskaitos apmokėjimą gali atsirasti permoka arba nedamoka dėl valiutos kurso pasikeitimų. Tokiu atveju reikia eiti   spausti mygtuką  ir įvesti naują įrašą.

 

Įvedus įrašą programa automatiškai sukuria koregavimo įrašą, kuriuo yra panaikinama permoka ar nedamoka tiekėjui, atsiradusi dėl valiutos kurso pasikeitimo. Koregavimo įrašą galima peržiūrėti paspaudus mygtuką , kuris yra tiekėjo kortelėje.

 

Ko

5.2.1. Elektroninio dokumento pridėjimas prie sąskaitos

Įvedus pirkimo sąskaitą, prie jos galima pridėtį gautą elektroninę sąskaitą, tai padaryti galima sąskaitų lange paspaudus mygtuką

Atsidariusiame lange spaudžiame mygtuką  ir nurodome failą kuri norime prikabinti.

 

5.3.   Mokėjimas tiekėjams

 

Programoje numatyta galimybė įsivesti mokėjimus tiekėjams. Mokėjimas gali būti daromas pažymint apmokamas sąskaitas, ranka įvedant apmokamą sumą, ar nurodant bendrą apmokamą sumą (programa apmokės pirmiausiai seniausias sąskaitas). Numatyta galimybė atliktus mokėjimus siųsti į Lietuvos bankus SEPA  pavedimui.

 

Darant tiekėjams apmokėjimą privaloma pasirinkti banko atsiskaitomąją sąskaitą iš kurios bus daromas tiekėjams apmokėjimas. Paspaudus mygtuką , atsidaro langas kuriame, galima susivesti banko atsiskaitomąsias sąskaitas. Vedant banko sąskaitas būtinai reikia priskirti didžiosios knygos sąskaitą. 

 

 

Norint, kad banko sąskaita į mokėjimų langą atsikeltų automatiškai, banko sąskaitos nustatymuose reikia uždėti požymį “Aktyvi mokėjimų tiekėjams sąskaita“.

 

Norint apmokėti gautas sąskaitas reikia spausti mygtuką .

 

Atsidariusiame lange galima pasirinkti vieną iš esamų 3-jų sąskaitų apmokėjimo būdų:

  1. 1.Įvedant bendrą apmokejimo sumą (programa fifo metodu padengs pirmiausiai seniausias sąskaitas) mygtukas –

Atsidariusiame lange reikia įvesti norimą apmokėti sumą ir spausti mygtuką .

 2. Pažymint apmokamas sąskaitas (uždedama varnelė lauke MOKĖTI (TAIP/NE)) 

Pažymėjus norimas apmokėti sąskaitas, reikia spausti mygtuką .
Atsidariusiame lange programa parodo apmokamas sąskaitas, bei visą apmokamą sumą. Jei viskas suvesta teisingai, spaudžiame mygtuką .

3. Rankiniu būdu įvedant apmokamos sąskaitos sumą (spaudžiame mygtuką rinktis )

 

Atsidariusiame lange reikia nurodyti norimą apmokėti sumą ir spausti mygtuką .

 

Jeigu reikia padaryti tiekėjams išankstinį apmokėjimą, spaudžiamas mygtukas

 

 

Jeigu reikia sudengti pirkimo sąskaitą su mokėjimu, tokiu atveju reikia spausti mygtuką  .

Atsidariusiame lange galime pasirinkti vieną iš esamų dviejų sudengimo būdų.

1. Mokėjimą sudengti su seniausia neapmokėta sąskaita (mygtukas )

Atsidariusiame lange reikia uždėti varnelę „Sudengti su seniausia“ ir paspausti mygtuką .

2.      Mokėjimą sudengiant su nurodyta sąskaita (uždedama varnelė lauke SUDENGTI)

Sužymėjus norimus sudenti mokėjimus su sąskaitomis, spaudžiame mygtuką . Atsidariusiame lange galime matyti parinktas sąskaitas, bei mokėjimus, kuriuos norime sudenti. Jei viskas parinkta
teisingai, spaudžiame mygtuką
.

 

 

6. PARDAVIMŲ VALDYMAS

6.1.   Pirkėjų kortelės

Programoje numatyta galimybė susivesti pirkėjų rekvizitus, kontaktinius asmenis, banko duomenis, mokėjimo sąlygas ir k.t.

Naujos pirkėjų kortelės įvedimui reikia spausti  mygtuką . Jeigu reikia pataisyti įvestus duomenis pirkėjo kortelėje, pasirenkama pirkėjo kortelė ir spaudžiamas taisymo mygtukas . Norint ištrinti pirkėjo kortelę  iš sąrašo, reikia atsistoti ant tos kortelės, kurią reikia panaikinti ir spausti mygtuką Vedant naują pirkėjo kortelę privaloma nurodyti apskaitos grupę, todėl apskaitos grupės pasirinkimui spaudžiamas mygtukas

 

 

 

Prie apskaitos grupės yra priskiriamos pirkėjų skolos, PVM ir atvirkštinio PVM sąskaitos.

.  Norint įvesti pristatymo adresą, skirtą važtaraščių formavimui, reikia pasirinkti grafą papildymas ir ten nurodytį “Iškrovimo vieta”.

6.2.   Pardavimo sutartys

Programoje numatyta galimybė įsivesti pardavimo sutartis. Sutarčių sąraše pateikiamos „Rengiamos“, „Vykdomos“ ir „Uždarytos sutartys“.

Pardavimo sutartyje nurodomos paslaugos ar prekės. Iš pardavimo sutarties yra galimybė formuoti sąskaitas -> mygtukas “Sąskaita”

Pav. Pardavimo sutarties langas

 

6.3.   Pardavimo užsakymai

Programoje numatyta galimybė įsivesti pardavimo užsakymus. Užsakymų sąraše pateikiamos „Laukiama apmokėjimo“, „Patvirtintas“ užsakymai.

 

 

6.4.   Pardavimo sąskaita

Programoje numatyta galimybė susivesti pardavimo sąskaitas, grąžinimus. Numatyta galimybė prie sąskaitos „prisekti“ elektroninius dokumentus pdf, excel ir k.t. formatais.

Jeigu reikia išrašyti sąskaitą už parduotas prekes, spaudžiamas mygtukas  arba . Paslaugų pardavimui reikia rinktis mygtuką . Jeigu pardavimo sąskaitoje reikalinga nurodyti papildomą informaciją, reikia spausti mygtuką 2016-08-23_1556.

 

 

Programoje yra galimybė tiesiogiai iš pardavimo sąskaitos lango padaryti sąskaitos apmokėjimą per mygtuką . Jeigu reikia atsispausdinti įvestą pardavimo sąskaitą, spaudžiamas  mygtukas .

 

6.5.   Pirkėjų mokėjimai

Programoje numatyta galimybė įsivesti pirkėjų mokėjimus. Mokėjimas gali būti daromas pažymint apmokamas sąskaitas, ranka įvedant apmokamą sumą, ar nurodant bendrą apmokamą sumą(programa apmokės pirmiausiai seniausias sąskaitas).

 

Darant pirkėjų apmokėjimą privaloma pasirinkti banko atsiskaitomąją sąskaitą į kurią bus gautas pirkėjų apmokėjimas. Paspaudus mygtuką , atsidaro langas kuriame, galima susivesti banko atsiskaitomąsias sąskaitas. Vedant banko sąskaitas būtinai reikia priskirti didžiosios knygos sąskaitą. 

 

 

Norint, kad automatiškai atsikeltų banko sąskaita į mokėjimų langą, banko sąskaitos nustatymuose reikia uždėti požymį “Aktyvi gavimų iš klientų sąskaita“.

 

6.5.1. Sąskaitų apmokėjimas

 

Norint įvesti išrašytų sąskaitų apmokėjimą reikia spausti mygtuką .

Atsidariusiame lange galima pasirinkti vieną iš esamų trijų sąskaitų apmokėjimo būdų.

4. Įvedant bendrą apmokėtą sumą (programa fifo metodu padengs pirmiausiai seniausias sąskaitas) mygtukas –

Atsidariusiame lange reikia įvesti norimą apmokėti sumą ir spausti mygtuką .

 

5. Pažymint apmokėtas sąskaitas (uždedama varnelė lauke MOKĖTI (TAIP/NE))

 

Pažymėjus apmokėtas sąskaitas, reikia spausti mygtuką . Atsidariusiame lange programa parodo apmokėtas sąskaitas, bei visą apmokėtą sumą. Jei viskas suvesta teisingai, spaudžiame mygtuką .

6. Rankiniu būdu įvedant apmokėtą sąskaitos sumą (spaudžiame mygtuką rinktis )

 

Atsidariusiame lange reikia nurodyti apmokėtą sumą ir spausti mygtuką .

 

6.5.2. Išankstinis mokėjimas

 

Jeigu reikia padaryti pirkėjų išankstinį apmokėjimą, spaudžiamas mygtukas

 

Atsidariusiame lange reikia nurodyti norimą naudoti šabloną arba buhalterinę sąskaitą, taip pat būtina nurodyti turinį, bei norimą apmokėti sumą. Kai viskas suvesta spaudžiame mygtuką.

 

 

6.5.3. Sąskaitų ir mokėjimų sudengimas

 

Jeigu reikia sudengti pirkimo sąskaitą su mokėjimu, tokiu atveju reikia spausti mygtuką.

Atsidariusiame lange galime pasirinkti vieną iš esamų dviejų sudengimo būdų.

1. Mokėjimą sudengti su seniausia neapmokėta sąskaita (mygtukas )

Atsidariusiame lange reikia uždėti varnelę „Sudengti su seniausia“ ir paspausti mygtuką .

 

2.      Mokėjimą sudengiant su nurodyta sąskaita (uždedama varnelė lauke SUDENGTI)

Sužymėjus norimus sudenti mokėjimus su sąskaitomis, spaudžiame mygtuką . Atsidariusiame lange galime matyti parinktas sąskaitas, bei mokėjimus, kuriuos norime sudenti. Jei viskas parinkta teisingai, spaudžiame mygtuką .

 

 

7. ATSARGŲ VALDYMAS

7.1.   Prekių kortelės

 

Nauja kortelė sukuriama paspaudus mygtuką <Naujas>:

Užpildomi kortelės privalomi laukai: apskaitos grupė, įrašomas prekės pavadinimas, matavimo vienetas:

7.2.   Prekių pajamavimas

 

 

Pajamavimo dokumentas sukuriamas, paspaudus mygtuką <Naujas>, tuomet atsidaro Pajamavimo langas, kuriame užpildomi privalomi laukai: Dokumento Nr., Vietos kodas, Turinys, nurodomas sąskaitų šablonas ir suvedamos prekės:

 

 

Prekių įvedimo langas:

 

 

7.3.   Prekių nurašymas

 

Nurašymo dokumentas sukuriamas, paspaudus mygtuką <Naujas>, tuomet atsidaro Nurašymo langas, kuriame užpildomi privalomi laukai: Dokumento Nr., Data, Vietos kodas, Turinys, nurodomas sąskaitų šablonas ir suvedamos nurašomos prekės:

 

 

Paspaudus mygtuką  arba  atsidaro prekių sąrašo langas. Paieškos laukuose galima nurodyti norima naudoti filtrą. Norint pasirinkti prekes skirtas nurašyti reikia spausti  mygtuką.

 

 

Kai paspaudžiamas prekių pasirinkimo mygtukas, tuomet  stulpelyje galima nurodyti nurašomus kiekius.

 

7.4.   Prekių perdavimas tarp sandėlių

 

Perdavimo tarp sandėlių dokumentas sukuriamas, paspaudus mygtuką <Naujas>, tuomet atsidaro Perkėlimo langas, kuriame užpildomi privalomi laukai: Dokumento Nr., Data, Vietos kodas, Turinys, nurodoma į kurį sandėlį perkeliamos prekės ir parenkama Debeto sąskaita:

 

 

Išsaugojus dokumentą, didžiosios knygos įrašus galima peržiūrėti išsaugotų dokumentų sąraše, atsistojus ant reikiamo dokumento ir paspaudus mygtuką :

 

8. Ilgalaikis turtas

8.1.   Ilgalaikio turto kortelė

Nauja kortelė kuriama paspaudus mygtuką .

Atsidariusiame lange, reikia pasirinkti privalomus laukus: Turtas priklauso, padalinys, turto buvimo vieta. Pagal poreikį galima užpildyti: Atsak. Asmuo, naudoja, tiekėjas, bei įrašyti pastabą. Taip pat užpildyti: Turto pavadinimas, nusidėvėjimo pradžios data, nusidėvėjimo metų skaičius arba nusidėvėjimo pabaigos data.  Įrašus sukurtai turto kortelei galima daryti per mygtuką . Juos peržiūrėti galima per mygtuką .

8.2.   Draudimo kortelė

Nauja kortelė kuriama paspaudus mygtuką .

Atsidariusiame lange, reikia pasirinkti turto grupę, kuriai priskirta draudimo kortelė. Pagal poreikį galima pasirinkti tiekėjas, bei įrašyti pastabą. Taip pat užpildyti: Draudimo pavadinimą,
draudimo pradžios data, draudimo galiojimo metų skaičių arba draudimo pabaigos data.  Įrašus sukurtai turto kortelei galima daryti per mygtuką
. Juos peržiūrėti galima per mygtuką .

8.3.   Nusidėvėjimo skaičiavimas

Atsidariusiame lange galime matyti atliktus nusidėvėjimo skaičiavimų įrašus, o paspaudus mygtuką  atsidarys nusidėvėjimo skaičiavimo langas.

 

 

Atsidariusiame lange galima pasirinkti turto kortelės, arba turto grupės filtrą, taip pat galime skaičiuoti draudimo kortelių nusidėvėjimą uždėję požimį .

 

 

Paspaudus mygtuką, bus matomi padaryti nusidėvėjimo įrašai, pagal turto arba draudimo korteles.

 

 

 

9. ADMINISTRAVIMAS

 

9.1.   Įmonės logotipas sąskaitoje faktūroje

 

Norint pridėti įmonės logotipą į sąskaitą faktūrą, meniu juostoje reikia pasirinkti skiltį „Administravimas“. Iššokusiame lange pasirinkti „Įmonės informacija“. Atsidariusiame lange spaudžiame mygtuką , atsidariusiame lange spaudžiame mygtuką  ir pasirenkame norimą logotipą, kai tai atlikta spaudžiame mygtuką .

Kai tai atlikta, spausdinant sąskaitas matysite pasirinktą logotipą sąskaitos viršuje. Norint pašalinti pasirinktą logotipą, reikia uždėti požymį ir spausti mygtuką .

 

Atsidariusiame lange reikia pasirinkti „Įmonės logotipas“.

9.2.   Panaikinti dokumentai

Programoje panaikinti dokumentai nedingsta, panaikintų dokumentų sąrašas pateikiamas meniu punkte „Panaikinti dokumentai“

9.3.   Valiutos koregavimas

Programoje numatytas automatinis valiutos kurso koregavimas. Sistema jungiasi prie Lietuvos banko ir atnaujina einamos dienos valiutos kursus.

Šis punktas yra skirtas valiutos koregavimams, kuris yra susijęs su užsienio valiutomis, kai valiutos kursai yra skirtingi pirkimo ir atsiskaitymo laikotarpiu.

9.4.   Vartotojai

Programoje yra galimybė susikurti vartotojus.
Sukurtiems vartotojams priskiriamos „Rolės“ , kuriose nurodomos priėjimo teisės.

Norint sukurti naują vartotoją, reikia rinktis “Administravimas“ iššokusiame lange vartotojai. Šiame lange galima kurti naujus vartotojus, juos redaguoti ar naikinti.

Sukųrus naują vartotoją, jam reikia priskirti prisijungimo vadrą, slaptažodį ir nustatyti prisijungimo roles.

Prisijungimo rolės suteikia galimybę arba apriboja priėjimo teises prie apskaitos žurnalų, ataskaitų, peržiūros langų ir t.t.

Vartotojams pagal nutylėjimą galima priskirti Sandėlį, projektą, kas dokumentus išrašo, vykdytoją(vadybininką). Atlikus šiuos nustatymus, pardavimo, pirkimo sąskaitose ir kituose dokumentuose automatiškai bus pateikti šie nustatymai.

Atsidariusiame lange spaudžiame mygtuką , atsidariusiame lange spaudžiame mygtuką  ir pasirenkame norimą logotipą, kai tai atlikta spaudžiame mygtuką .

Kai tai atlikta, spausdinant sąskaitas matysite pasirinktą logotipą sąskaitos viršuje.

Norint pašalinti pasirinktą logotipą, reikia uždėti požymį ir spausti mygtuką .

 

 

10. DARBAI IR UŽDUOTYS

 

Programoje numatyta galimybė priskirti darbuotojams užduotis. Užduotys yra konfigūruojamos: nurodymai, įsakymai, pavedimai ir t.t.  Darbus priskirti ir kontroliuoti galima naudojant mobilų telefoną ar kompiuterį. Kiekvienas darbuotojas prisijungęs prie sistemos mato sau skirtas užduotis, jas gali peradresuoti ar pažymėti kaip įvykdytas.

 

 

 

11. PATARIMAI VARTOTOJUI

11.1. Kaip panaikinti internetinius adresus iš spausdinamų ataskaitų.

 

Norint, kad ataskaitų viršuje, bei apačioje nerodytų internetinio adreso nuorodos  reikia atlikti žemiau išvardintus veiksmus.

 Google Chrome naršyklėje prieš spausdinant ataskaita, reikia spausti mygtuką „Daugiau nustatymų“

 

 

 

Atsidariusiame papildomame meniu lange,

Reikia nuimti varnelę, nuo „Antraštės ir poraštės“ eilutės.

 

Mozilla Firefox naršyklėje reikia pakeisti spausdinimo parametrus tai galima padaryti taip:

Spaudžiame mygtuką „File“

Iššokusiame lange pasirenkame eilutę „Page setup…“

Atsidariusiame lange pasirenkame „Margins & Header/Footer“

Atsidariusiame lange pažymėtose vietose parenkame reikšmes „–blank–„ ir  spaudžiame mygtuką „OK“.

Programoje panaikinti dokumentai nedingsta, panaikintų dokumentų sąrašas pateikiamas meniu punkte „Panaikinti dokumentai“